پرستاری از راه دور در مراقبت بیماری های مزمن

بیماری های مزمن دارای دوره طولانی مدتی بوده و به طور آهسته پیشرفت می کنند و هزینه های بسیار زیادی را به بیماران و دستگاه های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی  تحمیل می نمایند. این بیماران به مراقبت، آموزش و راهنمایی های مداوم و طولانی مدت گروه درمان نیازمند هستند. پرستاری از راه دور توانایی ارائه این خدمات را به بیماران با کمترین هزینه و بیشترین دسترسی فراهم می آورد.
 
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﺮدی ﺑﻪ  ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، دارای دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی و آﺳﻢ )و دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮه وری و ﻛﺎراﻳﻲ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺗﻼف ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎی  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ، وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺧﺪاد اﻳﻦ تغییرات، توجه بیشتری نیز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
 
ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺗﻮﺳﻂ   ﻧﻴﺰ ﺑﻪ صورت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع از ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨﺎوری ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 
در ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎر از راه دور ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ آن ﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ به اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻓّﻨﺎوری و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری مطالعاتی انجام شد تا بتوان هدفی تعیین نمود و در آن پرستاری از راه دور را برای کمک به نیازمندان گنجاند و عملی کرد.
 
در این بین ﻣﻄﺎﻟﻌات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎری  ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤﺎری رواﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎری اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ آن ها در رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ درمانی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ،کاهش ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ها و همچنین کاهش اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران شود. ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از روش ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
 
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از آمار بالایی برخوردار است و هزینه های زیادی صرف  ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻜﺮر و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری از دور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪاوم، ﭘﻴﮕﻴﺮی و آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪاوم درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 
پرستاری از راه دور در آموزش مراقبت های بهداشتی در منزل خصوصاً در مناطق روستایی بی نهایت ارزشمند است. همچنین آموزش مراقبت به بیماران سرطانی، سالمندان و بیمارانی که ناراحتی های مزمن دارند به شیوه پرستاری از راه دور نیاز دازند. پرستاری از راه دور، آموزش پرستاری به بیماران را بدون محدودیت زمان و مکان فراهم می کند. تله نرسینگ باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری خصوصاً در مناطق روستایی می شود. علاوه بر این از استاندارد کردن آموزش های بالینی پرستاری نیز پشتیبانی می کند.
 
خدمات پرستاری از راه دور ابـزاری مناسـب بـرای برآوردن نیاز بیماران سالمند می باشـد. همچنـین یکی از ساده ترین متدها در تله نرسینگ، تریاژ بیماران سالمند از طریق تلفن می باشد. پرستار داروهـای مصرفی بیمار، وضعیت عمومی، سوابق پزشـکی و سـوابق فامیلی بیمار را از طریـق تلفـن کنتـرل مـی کنـد . در اینجا هشدار دهنده نیز امری مهم محسوب میشود.هشدار دهنده یکـی از ابزارهـایی کـه جهـت پایش بیماران سالمند می باشد اسـتفاده از هشـداردهنده است که در منزل بیمـار سـالمند نصـب مـی شـ ود و بـه پرستار و بیمار امکان ارسال اطلاعات را می دهد. بسیاری از سالمندان در ایرلند و آمریکای شمالی از این تکنولوژی  اسـتفاده مـی کننـد .بـر طبـق مطالعـه یشـیکاوا تسهیلاتی که تله نرسینگ فراهم می کند مـانع از اقامـت طولانی مدت بیماران سـالمند در بیمارسـتان مـی شـود .در فرانسـه بیمـار از طریـق مشـاوره از راه دور بـا بیمارســتان در ارتبــاط اســت و مــی توانــد در زمینــه روانشناسی نیز مشاوره شـود. در کالیفرنیـا پرسـتار تمـام علایم حیاتی بیمار، وضعیت فشار خون و تزریق انسـولین و نحوه مصرف داروهای بیمار را کنترل می کند. در ژاپـن از طریق تلفن تصویری بیماران سالمندی که معلول اند را پایش می کنند. نتایج پیاده سازی ایـن طـرح نشـان مـی دهد که این پایش حس تعلق آنها را به اجتمـاع افـزایش می دهد. در آلمان، بیماران سـالمند از مراکـز مراقبـت از راه دور احساس رضایت دارند و نیاز به تمـاس مسـتمر و دریافت اطلاعات را از این مراکز ضروری می داننـد
 
اصولا در تله نرسینگ به بیماران یک دستگاه تله مدیسین داده می شـود که بیماران با اسـتفاده از آن مـی تواننـد درجـه حـرارت،ضربان قلب، آهنگ نفـس کشـیدن و فشـارخون خـود را بگیرند و ضربان قلب خود را ثبت کنند. این اطلاعـات از طریق یک خط تلفن به یک سرور امن ارسال می شـود و در آن جا به صورت پرونده الکترونیکی بیمار ذخیره می شود که پرسـتاران مـی تواننـد بـه آن دسترسـی داشـته باشند. بیماران با دارا بودن این تجهیزات احساس نگرانـی کمتری درباره وضـعیت خـود خواهنـد داشـت زیـرا اگـر وضعیت آنها از سطح وضعیتی که متخصصان تعیین کرده خطرناک سریعا به بیمارستان گزارش داده شده و آنها را از وضعیت بیمار مطلع می کند . استفاده از این فناوری برای بیماران بسیار آسـان اسـت .
 
مدیریت مؤثر بیماری های مزمن نیاز به ارتباط مستمر بیمار با پرستاران دارد. بیماران مزمن نیاز به پایش مداوم فشار خون، قند خون و وضعیت روانی شان دارند. پرستار از طریق تلفن تصویری با بیمارانی که دچار ناراحتی های مزمن هستند همچون نارسایی مزمن قلبی، آسم و دیابت مشاوره می کند و از طریق تجهیزاتی که در منزل این بیماران نصب شده است به صورت آن لاین به اطلاعات حیاتی بیماران دسترسی پیدا می کند . تکنولوژی های از راه دور از طریق اداره بیماری های مزمن تنفسی، مدت اقامت برخی از بیماران را از 10 روز به 5 روز کاهش می دهد. تله نرسینگ منجر به بهبود تبعیت از رژیم غذایی دیابتی و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دوم میگردد. همچنین روش مقرون به صرفه ای برای پیشگیری از این سیمپتوم ها می باشد . تله نرسینگ باعث افزایش ارتباط بین بیماران و پرستاران می شود، خود مدیریتی را در بیمارانی که دچار ناراحتی های مزمن اند تسهیل می کند و مدیریت دارو را بهبود بخشیده و منجر به کاهش مراجعات مکرر بیماران به مراکز درمانی می شود.
 
پرستاری از راه دور بدون در نظر گرفتن بعد زمانی و مکانی می تواند به ارائه خدمات به بیماران بپردازد. بیمارانی که دارای شرایط خاصی اند از جمله بیمارانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند و یا دچار ناراحتی های مزمن اند می توانند بدون مراجعه به مراکز درمانی از مشاوره های پزشکی بهره مند شوند و به این ترتیب هم هزینه های مراقبت بهداشتی کاهش می یابد و هم در وقت بیماران صرفه جویی می شود. مدت بستری با بکارگیری این تکنولوژی کاهش می یابد و استقلال بیماران و خود مدیریتی در بیماران افزایش می یابد. تله نرسینگ فرصتی را برای استمرار و بهبود فرایند آموزش فراهم می کند. نهایتا تله نرسینگ منجر به بهبود مراقبت های درمانی و کاهش هزینه های بهداشتی می شود.
 
در سایت www.TeleVisit24.com تنها با وارد کردن نام و نام خانوادگى و شماره موبایل و ثبت نام در سامانه تله ویزیت ، بلافاصله و حداکثر طى مدت ٢٤ ساعت پاسخ خود را از بهترین پزشکان متخصص دریافت کنید.
 
 
 

نظرات

پانته آ
من هم همین مشکل را دارم لطفا راهنمایی کنید
شیوا

مطلب بسیار مفیدی بود ممنون از اطلاع رسانیتون

حمیده دهقان
بسیار متشکرم
Joe Henderson
Dude, this is awesome. Thanks so much
ارسال نظر
سایر پزشکان مرتبط