مروری بر تله نرسینگ

Telenursing اشاره به استفاده از فن آوری اطلاعات در ارائه خدمات پرستاری در هر زمانی که فاصله فیزیکی بین بیمار و پرستار، یا بین هر تعداد پرستاران وجود دارد، میکند. به عنوان یک حوزه، این بخش، بخشی از تله مدیسین است و دارای نکات بسیاری در تمام زمینه های پزشکی مانند تشخیص ، مشاوره تلفنی و ویدیویی و نظارت از راه دور بر بیماراست.پرستاری از راه دور یا تله نرسینگ شاخه ای از پزشکی از راه دور است. در پرستاری از راه دور پرستاران می توانند به کمک امکانات مخابراتی و تکنولوژی اطلاعات از فواصل دور به ارائه مراقبت پرستاری به بیماران پرداخته یا با پرستاران دیگر در نواحی دور ارتباط داشته باشند. هدف از این مطالعه تشریح آموزش به شیوه پرستاری از راه دور و بیان مزایا و کاربردهای این شیوه نوین در جنبه های مختلف به عنوان یک روش مقرون به صرفه و مؤثر است.

پرستاری از راه دور در آموزش مراقبت های بهداشتی در منزل خصوصاً در مناطق روستایی بی نهایت ارزشمند است. همچنین آموزش مراقبت به بیماران سرطانی، سالمندان و بیمارانی که ناراحتی های مزمن دارند به شیوه پرستاری از راه دور نیاز دازند. در این مطلب به مزایا و کاربردهای تله نرسینگ (Telenursing)در بهبود آموزش های پرستاری و تجربه های موفق مربوط به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میپردازیم.

پرستاری از راه دور، آموزش پرستاری به بیماران را بدون محدودیت زمان و مکان فراهم می کند. تله نرسینگ باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری خصوصاً در مناطق روستایی می شود. علاوه بر این از استاندارد کردن آموزش های بالینی پرستاری نیز پشتیبانی می کند.

پرستاری از راه دور

پرستاری از راه دور یا تله نرسینگ به ارائه خدمات پرستاری از طریق بکارگیری تکنولوژی های ارتباطی اطلاق می شود. این تکنولوژی های ارتباطی می تواند از طریق تلفن، کامپیوتر، ابزارهای پایش از راه دور و اینترنت باشد .استفاده از این تکنولوژی منجر به دسترسی سریع بیمار به خدمات بهتر، کاهش هزینه ها و دستیابی آسان به مناسب ترین مهارت های تخصصی و افزایش همه جانبه کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران می گردد .بیشترین کاربرد تله نرسینگ مربوط به مراقبت در منزل است؛ به ویژه در مورد بیمارانی که دچار بی حرکتی اند یا در مناطق دور و روستایی ساکن اند و بیمارانی که دچار ناراحتی های مزمن همچون بیماری انسدادی مزمن ریوی، دیابت، بیماریهای مادرزادی قلبی، ناتوانی و از کارافتادگی، اختلالات مزمن عصبی (پارکینسون، آلزایمر و آمیوتروفیک لاترال اسکلروز ) می باشد .این ارتباط می تواند با پرستاران از طریق ویدئو کنفرانس، تلفن تصویری و اینترنت بدون توجه به محدودیت زمانی و مکانی برقرار شود. همچنین تله نرسینگ امکان آموزش به بیماران و مشاوره از راه دور را فراهم می کند و شرایط ارسال برنامه های آموزشی را از طریق ایمیل برای بیماران و بستگان بیماران ایجاد می کند .خدمات پرستاری از راه دور ابزار مناسب برای برآوردن نیاز بیماران سالمند می باشد. تله نرسینگ نه تنها برای بیماران سالمند بلکه برای تمام بیمارانی که نیاز به پایش دارند و یک ابزار مناسب برای ارزیابی، پایش و مدیریت بیماریهای مزمن و سرطان می باشد .بیماران سرطانی به علت مزمن ب ودن وضعیت شان نیازمند به مراقبت در منزل می باشند و تله نرسینگ نقش مهمی در مدیریت سرطان و اجرای درمان های تسکینی و ارائه مراقبت های پرستاری دارد . پرستاری از راه دور دسترسی به مراقبت های بهداشتی و پایش و آموزش مراقبت خانگی را برای سالمندان و افرادی که دارای مشکلات مزمن می باشند تسهیل می نماید.

تله نرسینگ و آموزش به بیماران

آمــوزش بــه بیمــار بــه عنــوان وظیفــه ای مهــم و یکــی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار می آید و تمام بیمـاران از حــق دریافــت آمــوزش در جهــت حفــظ ســلامت، پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سطح سلامت خود برخوردارند .زیرا بیمار بعد از ترخیص مسئول مراقبت خود در منزل است همانطور که میدانید پس از ترخیص بیمار از بیمارستان  بسیاری از مشکلات مراقبت در خانه به علت عدم برخورداری از آگاهی و مهارت لازم در رابطه با مراقبت از خود در حیطه های بهداشت، تغذیه نامناسب و سبک زندگی پدید می آیند، کـه عـدم ارائـه آموزش و مشاوره به بیماران و نداشـتن دسترسـی بـه مرکـزی جهت کسب راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات، این مشکلات را تشدید می کند .بیمار بدون راهنمایی های لازم نمی تواند به درمان مطلوب دست پیدا کند تله نرسینگ امکان غلبه به این مشکلات را فراهم می کند .در این تکنیک در وقت بیماران صرفه جویی شده و این فرصت صرف آموزش بیماران از راه دور می شود و بیمار نیاز به طی کردن مسافت های طولانی ندارد، به ویژه بیمارانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند و به این ترتیب باعث کاهش هزینه های درمانی نیز می شود. علاوه بر این مراجعات به بخش اورژانس کاهش یافته و کیفیت زندگی بیماران به علت دسترسی به اطلاعات ضروری و حیاتی در مواقع لزوم افزایش می یابد. به عنوان مثال ارتباط بیمار با پرستارانی که در بیمارستان مستقرند نقش مهمی در مدیریت وکنترل فشارخون ایفا می کندهمچنین تله نرسینگ به بیمار و خانواده وی کمک می کند که به صورت فعال در مراقبت از بیمار در منزل سهیم باشند .به طور کلی پرستاری از راه دور گزینه ای مناسب برای بهبود مراقبت از بیمار و مدیریت بیماری می باشد.

تله نرسینگ و مراقبت از سالمندان

خدمات پرستاری از راه دور ابـزاری مناسـب بـرای برآوردن نیاز بیماران سالمند می باشـد. همچنـین یکی از ساده ترین متدها در تله نرسینگ، تریاژ بیماران سالمند از طریق تلفن می باشد. پرستار داروهـای مصرفی بیمار، وضعیت عمومی، سوابق پزشـکی و سـوابق فامیلی بیمار را از طریـق تلفـن کنتـرل مـی کنـد . در اینجا هشدار دهنده نیز امری مهم محسوب میشود.هشدار دهنده یکـی از ابزارهـایی کـه جهـت پایش بیماران سالمند می باشد اسـتفاده از هشـداردهنده است که در منزل بیمـار سـالمند نصـب مـی شـ ود و بـه پرستار و بیمار امکان ارسال اطلاعات را می دهد. بسیاری از سالمندان در ایرلند و آمریکای شمالی از این تکنولوژی  اسـتفاده مـی کننـد .بـر طبـق مطالعـه یشـیکاوا تسهیلاتی که تله نرسینگ فراهم می کند مـانع از اقامـت طولانی مدت بیماران سـالمند در بیمارسـتان مـی شـود .در فرانسـه بیمـار از طریـق مشـاوره از راه دور بـا بیمارســتان در ارتبــاط اســت و مــی توانــد در زمینــه روانشناسی نیز مشاوره شـود. در کالیفرنیـا پرسـتار تمـام علایم حیاتی بیمار، وضعیت فشار خون و تزریق انسـولین و نحوه مصرف داروهای بیمار را کنترل می کند. در ژاپـن از طریق تلفن تصویری بیماران سالمندی که معلول اند را پایش می کنند. نتایج پیاده سازی ایـن طـرح نشـان مـی دهد که این پایش حس تعلق آنها را به اجتمـاع افـزایش می دهد. در آلمان، بیماران سـالمند از مراکـز مراقبـت از راه دور احساس رضایت دارند و نیاز به تمـاس مسـتمر و دریافت اطلاعات را از این مراکز ضروری می داننـد

اصولا در تله نرسینگ به بیماران یک دستگاه تله مدیسین داده می شـود که بیماران با اسـتفاده از آن مـی تواننـد درجـه حـرارت،ضربان قلب، آهنگ نفـس کشـیدن و فشـارخون خـود را بگیرند و ضربان قلب خود را ثبت کنند. این اطلاعـات از طریق یک خط تلفن به یک سرور امن ارسال می شـود و در آن جا به صورت پرونده الکترونیکی بیمار ذخیره می شود که پرسـتاران مـی تواننـد بـه آن دسترسـی داشـته باشند. بیماران با دارا بودن این تجهیزات احساس نگرانـی کمتری درباره وضـعیت خـود خواهنـد داشـت زیـرا اگـر وضعیت آنها از سطح وضعیتی که متخصصان تعیین کرده خطرناک سریعا به بیمارستان گزارش داده شده و آنها را از وضعیت بیمار مطلع می کند . استفاده از این فناوری برای بیماران بسیار آسـان اسـت .

تله نرسینگ و بیماری های مزمن

مدیریت مؤثر بیماری های مزمن نیاز به ارتباط مستمر بیمار با پرستاران دارد. بیماران مزمن نیاز به پایش مداوم فشار خون، قند خون و وضعیت روانی شان دارند. پرستار از طریق تلفن تصویری با بیمارانی که دچار ناراحتی های مزمن هستند همچون نارسایی مزمن قلبی، آسم و دیابت مشاوره می کند و از طریق تجهیزاتی که در منزل این بیماران نصب شده است به صورت آن لاین به اطلاعات حیاتی بیماران دسترسی پیدا می کند . تکنولوژی های از راه دور از طریق اداره بیماری های مزمن تنفسی، مدت اقامت برخی از بیماران را از 10 روز به 5 روز کاهش می دهد. تله نرسینگ منجر به بهبود تبعیت از رژیم غذایی دیابتی و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع دوم میگرددهمچنین روش مقرون به صرفه ای برای پیشگیری از این سیمپتوم ها می باشد تله نرسینگ باعث افزایش ارتباط بین بیماران و پرستاران می شود، خود مدیریتی را در بیمارانی که دچار ناراحتی های مزمن اند تسهیل می کند و مدیریت دارو را بهبود بخشیده و منجر به کاهش مراجعات مکرر بیماران به مراکز درمانی می شود.

نتیجه گیری

پرستاری از راه دور بدون در نظر گرفتن بعد زمانی و مکانی می تواند به ارائه خدمات به بیماران بپردازدبیمارانی که دارای شرایط خاصی اند از جمله بیمارانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند و یا دچار ناراحتی های مزمن اند می توانند بدون مراجعه به مراکز درمانی از مشاوره های پزشکی بهره مند شوند و به این ترتیب هم هزینه های مراقبت بهداشتی کاهش می یابد و هم در وقت بیماران صرفه جویی می شود. مدت بستری با بکارگیری این تکنولوژی کاهش می یابد و استقلال بیماران و خود مدیریتی در بیماران افزایش می یابد. تله نرسینگ فرصتی را برای استمرار و بهبود فرایند آموزش فراهم می کند. نهایتا تله نرسینگ منجر به بهبود مراقبت های درمانی و کاهش هزینه های بهداشتی می شود.

نظرات

پانته آ
من هم همین مشکل را دارم لطفا راهنمایی کنید
شیوا

مطلب بسیار مفیدی بود ممنون از اطلاع رسانیتون

حمیده دهقان
بسیار متشکرم
Joe Henderson
Dude, this is awesome. Thanks so much
ارسال نظر
سایر پزشکان مرتبط