مهم تــرین مزایــای اســتفاده از تلــه اتولارینگولــوژی

ارتقاء کیفیت دسترسی به مراقبت سـلامت،بهبود در مراقبت ، آموزش بیمار و درمان به موقع برای مثـال نظـارت بـر وضـعیت بیمـاران مـزمن، کـاهش مسافرت بیماران ، دسترسی بهتر به خدمات در منـاطق محروم، افزایش دسترسی به اطلاعات پزشکی براساس دانش جدید ، برنامه های مربوط به یـادگیری از راه دور و به رهگیری از اطلاعات تحقیق اتی در زمینه پزشـکی و بهبـود در آمـوزش پزشـکی مـستمر است. تله اتولارینگولـوژی همچنـین تـاثیرکلینیکی زیادی در درمان نظامیان مناطق جنگی و دور دارد کـه باعث کاهش حمـل و نقـل بیمـاران و کـاهش شـیوع بیماری ها و در نتیجه کاهش هزینه ها میشود. با توجه به آمار بالای بیماریهای گوش و قرار گـرفتناکثر متخصصان در مراکز شـهرها و همچنـین مزایـای بالقوه بکارگیری فنـاوری هـای ارتبـاط از راه دور درتشخیص، کنترل و درمان بیماری هـا بـه نظـر مـی رسـد ، توسعهTele-ENT با رفع محدودیت های دسترسی بـه خـدمات تخصـصی گـوش، حلـق و بینـی در منـاطق روستایی و دورافتـاده کـه موجـب کـاهش پیامـدهای ناشی از عدم کنترل بیماری خواهد شد کمک مـوثری به سلامت جامعه نماید.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

این پژوهش به معرفی کاربردپزشکی از راه دور در بیماری های گوش، حلق و بینی با استفاده از تجهیزات مناسب و عناصـراطلاعاتی لازم جهت انتقـال اطلاعـات و مزایـای بـه کـارگیری تلـه اتولارینگولوژی می پردازد. رایج ترین تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات، اتوسکوپ و ویدئواتوسکوپ های استاندارد متصل به نمایشگر و برای تشخیص و درمان بیماری(تاریخچه بیماری، نتایج اسکن و رادیولوژی، تصاویر پرده صماخ و نتایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی) است. به طورکلی استفاده از ویدئواتوسکوپی برای تشخیص و درمان بیماری های گوش میانی و پرده صماخ مفیـد شناخته شده است.تله مدیسین ذخیره و ارسال شـامل تصاویر دیجیتالی، تاریخچـه پزشـکی و ادیـوگرام هـااست که اکنون به طور گسترده برای بررسی و پیگیری بیماران با التهاب گوش میـانی ، سـوراخ شـدگی پـرده صماخ ، تیوپ تیمپانوستومی ، کاهش شنوایی و بررسی وسایل کمک شنوایی به کار برده میشود .

حداقل اطلاعـاتی کـه بـرای ارسـال اطلاعـات بـرای پزشـک مشاور مورد نیاز است شامل اطلاعات دموگرافیــگ( نــام و نــام خــانوادگی بیمــار، شــماره شناسایی، تاریخ ارائه خدمت) و اطلاعـاتی کـه بـرای تشخیص و درمان بیمـاری( تاریخچـه بیمـاری،نتـایج اسکن و رادیولـوژی، تـصاویر پـرده صـماخ و نتـایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی ) می باشد. ایـن اطلاعات باید در نـرم افزارهـایی کـه بـه منظـور تلـه اتولارینگولوژی طراحی مـیشـود گنجانـده شـود. در توسعه برنامه اتولوژی تهیه تصاویر دیجیتالی شده بـاکیفیت از پرده صماخ و کانال گوش، داشتن تاریخچـه کلینیکی بیمار ، اطلاعـات ادیـومتری و تیمپـانومتری واطلاعات دیگری که متخصص را در جهت تـشخیص صحیح و درمان مناسب هدایت میکند الزامی است. مشاوره های درمانی از راه دور در انـواع تخـصص هـا،یکی از کاربردهای علم پزشکی از راه دور مـی باشـد.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

نظرات

پانته آ
من هم همین مشکل را دارم لطفا راهنمایی کنید
شیوا

مطلب بسیار مفیدی بود ممنون از اطلاع رسانیتون

حمیده دهقان
بسیار متشکرم
Joe Henderson
Dude, this is awesome. Thanks so much
ارسال نظر