لیست پزشکان

دکتر رها حیرت
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: بوشهر
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شهروز شفائی فرد
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: شهریار
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید بهزادی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: دزفول
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمیده رئیسی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: دزفول
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر الهام افشاری پور
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رزا زرگرپور
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سوده محسنی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیروس ریسباف فکور
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: زاهدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدى فهیمی هنزائی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: ساوه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رادیولوژی یزدانی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: سیرجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نازنین بصیری
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مسعود فلاحی مطلق
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم عباسی وردوق
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهرداد پنج نوش
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرزاد پورصفر
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر یاسر صافی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر لادن حافظی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیرین سخدری
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا اردوخانی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر زینب عزیزی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمدرضا طلایی پور
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حوریه باشی زاده فخار
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرزانه مومنی ترکمان
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد امین توکلی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سها نوئین
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مسعود ورشو ساز
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین حیدر
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر منصور خراسانی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شراره کریمی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: سنندج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر دامون شهرکی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: بیرجند
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا حلاج مفرد
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهراد افضلی
تخصص: رادیولوژی دهان,دندان, فک و صورت
شهر: سیرجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت