لیست پزشکان

دکتر علی طاهری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجید کاوه
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر امیر عباس لشکری
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید شمس الدین تبریزی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد جواد شکاری اردکانی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرتضی اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مونا شبقره
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سعید سپهری فر
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اقایی افشار
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر هادی رضوانی کاخکی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بهاره توانا
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم ابوالحسنی
تخصص: طب ورزش- پزشکی ورزشی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت