لیست پزشکان

دکتر رستم یزدانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ندا صفا پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید رضا زاهری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید رضا ابطحی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرید رشیدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نیلوفر بشرزاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عبداللطیف معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدی بختیار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرهاد مصدق
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر خسرو آگین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرید عزیزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نادر حیدر زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر واهان مرادیانس
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید احمد طباطبایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید شهاب الدین محمد مکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عباس نعمتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم السادات تهرانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد مسعود ذاکر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهرناز اسدی قراباغی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی رضا ثابت پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلامرضا سلیمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زاهدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اسماعیل ایدنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید عبدالحمید مقدسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمود کریمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رسول بهاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن الله صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیروس شعبانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا نعمتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد مسعود ذاکر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابراهیم مجتهدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر طهمورث نیکنام
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر طهمورث نیکنام
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کامبیز آقاصادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر امیرحسین کجوری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهسا موسوی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شهرزاد محمدزاده لاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پرویز اصفهانی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابوالفضل مظفری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نادر فیاضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهرزاد بحتویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بوشهر
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد اسماعیل حجازی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا قره محمدلو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر خلیل انصارین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدرضا غفاری باویل علیا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بابک قالی باف صباغی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر داود عطاران‌
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجید میرصدرائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پرویز واحدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عبدالطیف معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمانشاه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم قرائتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قزوین
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدعلی زحل
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قزوین
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رامین سامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قزوین
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ساسان توانا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نادر رضایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید سهراب پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مصطفی قانعی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا ثابت پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر صادق توکلی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدرضا زاهدپور انارکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد رضا مسجدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر روزبه نقشین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر جواد نظری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرهاد هاشم نژاد ختایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید مظفر حستناش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمیدرضا ابطحی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی قزوینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر خسرو اگین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کاظم املی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر الهام محمدحسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سحر چوب تاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آپتین معبودی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عباس معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا محجوب
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بیژن ضیائیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیدمهدی هاشمی باجگانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رستم یزدانی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نسرین بازرگان هرندی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر میترا ثمره فکری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد شفاهی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر هوشنگ هدایت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم السادات معینی ازاد تهرانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمود رهنما طباطبایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بهزاد بنی اقبال
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید علی جواد موسوی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کتایون نجفی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آزیتا تنگستانی نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین امانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدرضا سادین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم واشقانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیوا برزویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابراهیم نادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا احمدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد نان بخش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدیا غلام نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا دین پرست صالح
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محسن پیش بین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: دزفول
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بهزاد کشاورز
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: گرگان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر تقی ریاحی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: گرگان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا کامجو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید جمال هدایتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شکراله محمدی محمود آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آذر دربندی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلامرضا صدرخانلو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر منوچهر مشتاقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آزیتا رضای نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمود رهنما بابایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پرویز آزادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن اله صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین نجم آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کیوان گوهری مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید رضا جماعتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد مسعود ذاکر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فاطمه یحیی پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهرداد دهقانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید حمید رضا معزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر امیر احتشامی افشار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیرین ایزدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد موسویان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد رضا مدرسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کتایون نجفی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گیتی پور دولت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ناهید زارع زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید مظفر حسن تاش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سهیلا خلیل زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر قاسم عظیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر جواد نظری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شهرام فیروز بخش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عباس فدائی خدمت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر صادق توکلی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عاطفه عابدینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیروس شعبانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کاظم آملی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اردا کیانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فروغ جوادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بهروز روحانی تربتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین سید شبیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین سازگاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابوالحسن فیض دیسفانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد رحیم بازرگانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد رضا فرح آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اسدالله داوری جزین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی اکبر ذو نعمت کرمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید ابوالفضل حسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد فاضلی نیشابوری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فهیه السادات صالح
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد شکاریان یزد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سبحان عیسی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلامرضا دهستانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا عبدالهی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید رضا اورعی زارع
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فاطمه قدرت نما
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد جواد دهقان نیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد رضا هاتف فرد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پرویز واحدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر داود عطاران
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجید میر صدرایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد سرجوئی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فریدون سهرابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی میر علایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر جعفر اصلانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا امامی نائینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فیروزه محب
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شهره هوشمند
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابراهیم مجتهدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سمراد محرابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید محمد علی قیمی ابرقویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کامبیز آقا صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر طهمورث نیکنام
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محسن زعفری نوبری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر امید علی قرداشخانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غفار اولاد غفاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا غفاری باویل علیایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر بابک قالی باف
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سعید جهانشاهلو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهناز صادقی شبستری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر خلیل انصاریان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا قره محمد لو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن قبادی مراللو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اردبیل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر صمد قدرتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سعید آقاحسن کاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد حسین جد بابایی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد محمدیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر همایون یوسفیان جزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید محمد جعفر آل محمد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد مالکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عبدالله صرامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیما وزیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کریم مولا هویزه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید حمید برسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اسماعیل ایدنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محسن علی سمیر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر معصومه حسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حیدر حیدری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرحناز الماسی نوکیایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلامعلی کاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد سلیم زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عباس معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آپتین معبودی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عبدالناصر فرضان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پروین جهانمهر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حبیب اله مهر نهاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین صبا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فاطمه میرزایی پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پریسا خانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پریچهر کفائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن بمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمود رفیعیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدعلی حکیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر میثم یوسفی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد حسن اسلامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرزاد سعد لوپاریزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر هوشنگ هدایت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلامعباس سلاجقه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید اسماعیل اسدی نژاد طاهر گولابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید ایرانی دوست حقیقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدی رضا زاده کلاشمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد رضا افراز
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کامران شمخانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر منوچهر آذر پیرا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین صفری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نازنین ضیاء شیخ الاسلامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید حسن عادلی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجید سلیمان نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رحیم براری سواد کوهی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سهیل اوصیا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حامد طبسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا رستگار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پور حسن امیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مسعود علیالی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیوا برزویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مریم واشقانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علیرضا احمدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدمهدی زحمتکش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر واهان مرادیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا دین پرست صالح
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدیا غلام نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نادر فیاضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کوروش محمدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نازیلا نادری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ایرج میدانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محسن پیش بین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: دزفول
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن قبادی مراللو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اردبیل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر صمد قدرتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابوالحسن حلوانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابراهیم رضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کاشان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ایلام
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید روحی بروجنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شهرکرد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نزارعلی مولائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زاهدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ام البنین پاکنژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ابراهیم رضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کاشان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ایلام
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر نوید رحیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حمید روحی بروجنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شهرکرد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسن گوشه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: سمنان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرشید نطاق سنگاچین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بروجرد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدرضا کوچری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: خوی
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سهیلا خلیل زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر قمرتاج خان بابائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیداحمد طباطبائی عقدائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی امیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: خرم اباد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد طباطبایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرضیه پازوکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد میرزاآقازاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی تقی زادیه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عباس فدایی خدمت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آپتین معبودی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بیرجند
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمدحسن اسلامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حبیب اله مهرنهاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر پروین جهان مهر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر عبد الطیف معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سعید آقا حسن کاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهرزاد بحتویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بوشهر
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غلام حسین عزیزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر امیر پور حسن
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر رضا رستگار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مسعود علیالی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی پور حسن امیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید بدرالدین نورانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید فرزاد جلالی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فرزاد مسیحا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت