لیست پزشکان

دکتر فرهاد مصدق
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر خسرو آگین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر فرید عزیزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر نادر حیدر زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر واهان مرادیانس
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید احمد طباطبایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید شهاب الدین محمد مکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر عباس نعمتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر عبداللطیف معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
دکتر مهدی بختیار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اراک
دکتر مریم السادات تهرانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر محمد مسعود ذاکر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر مهرناز اسدی قراباغی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر علی رضا ثابت پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر غلامرضا سلیمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زاهدان
دکتر حسن الله صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر ساسان توانا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر نادر رضایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر حمید سهراب پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر مصطفی قانعی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر علیرضا ثابت پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر روزبه نقشین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر حمیدرضا ابطحی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر خسرو اگین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر کاظم املی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر الهام محمدحسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر سحر چوب تاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر نسرین بازرگان هرندی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر آزیتا تنگستانی نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر محمد نان بخش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
دکتر بهزاد کشاورز
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: گرگان
دکتر رضا کامجو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید جمال هدایتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر شکراله محمدی محمود آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر آذر دربندی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر غلامرضا صدرخانلو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر منوچهر مشتاقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر آزیتا رضای نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر محمود رهنما بابایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر پرویز آزادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر حسن اله صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر حسین نجم آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر کیوان گوهری مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر حمید رضا جماعتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر محمد مسعود ذاکر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر فاطمه یحیی پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر مهرداد دهقانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید حمید رضا معزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر امیر احتشامی افشار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر شیرین ایزدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر احمد موسویان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر محمد رضا مدرسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر کتایون نجفی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر گیتی پور دولت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر ناهید زارع زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید مظفر حسن تاش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سهیلا خلیل زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر قاسم عظیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر جواد نظری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر شهرام فیروز بخش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر عباس فدائی خدمت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر صادق توکلی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر عاطفه عابدینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سیروس شعبانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر کاظم آملی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر اردا کیانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر فروغ جوادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر بهروز روحانی تربتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر حسین سید شبیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر حسین سازگاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر ابوالحسن فیض دیسفانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد رحیم بازرگانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر احمد رضا فرح آبادی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر اسدالله داوری جزین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر علی اکبر ذو نعمت کرمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر سید ابوالفضل حسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد فاضلی نیشابوری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر فهیه السادات صالح
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد شکاریان یزد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر سبحان عیسی زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر غلامرضا دهستانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر علیرضا عبدالهی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر حمید رضا اورعی زارع
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر فاطمه قدرت نما
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد جواد دهقان نیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد رضا هاتف فرد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر پرویز واحدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر داود عطاران
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر مجید میر صدرایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر محمد سرجوئی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر فریدون سهرابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر علی میر علایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر جعفر اصلانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر علیرضا امامی نائینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر مجتبی رستمی جلیلیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر فیروزه محب
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر شهره هوشمند
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر ابراهیم مجتهدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر سمراد محرابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
دکتر سید محمد علی قیمی ابرقویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
دکتر کامبیز آقا صادقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: مشهد
دکتر طهمورث نیکنام
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شیراز
دکتر محسن زعفری نوبری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر امید علی قرداشخانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر غفار اولاد غفاری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر علیرضا غفاری باویل علیایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر بابک قالی باف
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر سعید جهانشاهلو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر مهناز صادقی شبستری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر خلیل انصاریان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر رضا قره محمد لو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر محمد حسین جد بابایی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر محمد محمدیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر همایون یوسفیان جزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر سید محمد جعفر آل محمد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر محمد مالکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر عبدالله صرامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر سیما وزیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر کریم مولا هویزه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر سید حمید برسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر اسماعیل ایدنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر محسن علی سمیر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر معصومه حسینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اهواز
دکتر حیدر حیدری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر فرحناز الماسی نوکیایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر غلامعلی کاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر احمد سلیم زاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر عباس معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر آپتین معبودی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرج
دکتر عبدالناصر فرضان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر پروین جهانمهر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر حبیب اله مهر نهاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر حسین صبا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر فاطمه میرزایی پور
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر پریسا خانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر پریچهر کفائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر حسن بمانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر محمود رفیعیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر محمدعلی حکیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر میثم یوسفی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر محمد حسن اسلامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر فرزاد سعد لوپاریزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر هوشنگ هدایت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر علی معینی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر غلامعباس سلاجقه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر سید اسماعیل اسدی نژاد طاهر گولابی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر حمید ایرانی دوست حقیقی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر مهدی رضا زاده کلاشمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر محمد رضا افراز
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر کامران شمخانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر منوچهر آذر پیرا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: رشت
دکتر حسین صفری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
دکتر نازنین ضیاء شیخ الاسلامی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
دکتر سید حسن عادلی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: قم
دکتر مجید سلیمان نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر رحیم براری سواد کوهی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر سهیل اوصیا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر حامد طبسی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر رضا رستگار
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر پور حسن امیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر مسعود علیالی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری
دکتر شیوا برزویی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
دکتر مریم واشقانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
دکتر علیرضا احمدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: همدان
دکتر محمدمهدی زحمتکش
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر واهان مرادیان
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر رضا دین پرست صالح
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
دکتر مهدیا غلام نژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ارومیه
دکتر نادر فیاضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
دکتر کوروش محمدی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
دکتر نازیلا نادری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
دکتر ایرج میدانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بندرعباس
دکتر محسن پیش بین
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: دزفول
دکتر حسن قبادی مراللو
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: اردبیل
دکتر صمد قدرتی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
دکتر ابوالحسن حلوانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: یزد
دکتر ابراهیم رضی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کاشان
دکتر اسماعیل قاسمی پاشا کلائی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ایلام
دکتر حمید روحی بروجنی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: شهرکرد
دکتر ام البنین پاکنژاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر نوید رحیمی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر علی امیری
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: خرم اباد
دکتر احمد طباطبایی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر مرضیه پازوکی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر محمد میرزاآقازاده
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر علی تقی زادیه
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تبریز
دکتر عباس فدایی خدمت
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر سید غلامرضا مرتضوی مقدم
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: بیرجند
دکتر سید مهدی هاشمی باجگانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر حبیب اله مهرنهاد
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر پروین جهان مهر
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: کرمان
دکتر سعید آقا حسن کاشانی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: زنجان
دکتر غلام حسین عزیزی
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: تهران
دکتر فرزاد مسیحا
تخصص: ریه و دستگاه تنفسی
شهر: ساری