لیست پزشکان

پاتولوژیست گفتار و زبان عادله رحیم پور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ساجد صالحی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: مرودشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
کارشناس ارشد ایرج داداش پور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: ارومیه
ویزیت حضوری
تله ویزیت
کارشناس ارشد صدیقه صفائیان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: مشهد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کیانا تنقطار
تخصص: گفتار درمانی
شهر: لاهیجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیده فاطمه محمدی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سمیه باقری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فاطمه عظیمی پور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سمیه قطرانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر زهرا درویش
تخصص: گفتار درمانی
شهر: گرگان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر هاشم راهداری مقدم
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ماندانا مستخدم راستگو
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فیصل جباری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مهدی جمالی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد حسین ایزد پناهی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر لیلا مشهدی علی نیا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر علی قربانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سید محمد تقی عرفانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر ماندانا مستخدم
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سوسن غفاری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیدا بختیاری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر روزبه رضایی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر اکرم حسنزاده
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد صادق باقری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر محمد صالح جونقانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر سیده مهری دریاباری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مجید صالح
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی تشویق
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ریوندی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی فخر
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز توانبخشی فرهنگیان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ایلیا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گفتار درمانی فردای بهتر
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گفتار درمانی محیا توان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی میترا سلطانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهر پویا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی درمانگاه فرهنگیان شکوفه
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی درمانگاه شبانه روزی سلیم
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی اسدالهی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گفتار درمانی نبرد
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی چراغی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی اتیه
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی راه نور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی نهال من
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی امینی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی نسیم مردانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی فتوحی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گفتار درمانی سحر حریری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ایران
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی زنده رود
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی حمیدرضا کیانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی شیوا ابراهیمیان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی علی باریک لو
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی رضا جعفری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی تیلا شکرانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهر
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی رایین
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اصفهان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز توانبخشی نگار عصر
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کاشان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ایمان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مجیدگلی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: قزوین
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی محمد سلطانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تهران
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی حسن خدامی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: قزوین
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ناصر میرزایی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی زهرا حمیدی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: تبریز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز توانبخشی اندیشه
تخصص: گفتار درمانی
شهر: گرگان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی عبد الرحمن فق
تخصص: گفتار درمانی
شهر: گنبدکاووس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر احمد حسینی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: ملایر
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی یوسفی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی عبدالرحمن صادقی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک رفتار درمانی ریاحی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ترابی پور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی دیبا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: یزد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی سینا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهران قلی زاده
تخصص: گفتار درمانی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی زینت بهنام
تخصص: گفتار درمانی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی جعفر قادری واحد
تخصص: گفتار درمانی
شهر: همدان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مرکزی هرمزگان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: بندرعباس
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی علی محمدی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی اوا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر گفتار درمانی خاتم الانبیا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اراک
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی نفیسه حسینیان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی ایین خاصعی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی قاسم بیابانی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی حسین یعقوبی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهرافرین
تخصص: گفتار درمانی
شهر: بابل
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی باباپور
تخصص: گفتار درمانی
شهر: ساری
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی درمانگاه فرهنگیان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: خرم اباد
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی محمد بازارده
تخصص: گفتار درمانی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی شفا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی فاطمه محمودی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: رشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی آوا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی زهرا رضایی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی نوین کرمان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی نوین
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی شریف
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی به آفرید
تخصص: گفتار درمانی
شهر: کرمان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی فاروق ساتوری
تخصص: گفتار درمانی
شهر: سقز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی عبدالرضا مزینی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهر
تخصص: گفتار درمانی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی قم
تخصص: گفتار درمانی
شهر: قم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی زهرا حسینی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی پریسا محمدی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: مرودشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی حمیده تمنا دار
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی رسا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی همگام
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اباده
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز گفتار درمانی رویش
تخصص: گفتار درمانی
شهر: جهرم
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی تبسم
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی و استروبوسکوپی آوا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی فاطمه یوسفی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: مرودشت
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی شیوا
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی شیراز
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شیراز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر صادق روشن دل
تخصص: گفتار درمانی
شهر: پیرانشهر
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر آزاده مداح
تخصص: گفتار درمانی
شهر: سمنان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر مرکز جامع توانبخشی هلال سمنان
تخصص: گفتار درمانی
شهر: سمنان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر راحله ابراهیمی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: شاهرود
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر فائزه حمدی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر حسین عباسی
تخصص: گفتار درمانی
شهر: زنجان
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر شیوا مسعودی نژاد
تخصص: گفتار درمانی
شهر: دزفول
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر کلینیک گفتار درمانی مهراوران
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت
دکتر غزاله رستم زاده
تخصص: گفتار درمانی
شهر: اهواز
ویزیت حضوری
تله ویزیت